http://bizwebkorea.com/files/attach/images/370/8b0297452cd0ede8305dc13387767ec3.jpg

5썡1씪 19떆30遺꾨꽣 '遺곹룷읆@쟾'씠 쟾떆誘쇰븰뿉꽌 吏꾪뻾맗땲떎.
理쒓렐뿉 異쒓컙븯뿬 留롮 씤湲곕 뼸怨 엳뒗 '1씤湲곗뾽떎臾댁移⑥꽌'瑜 넻빐 1씤湲곗뾽쓽 諛⑺뼢쓣 李얠쑝떎 닔 엳뒿땲떎. 옄(醫낆꽦)쓽 留뚮궓쓣 썝븯떆뒗 遺꾩 븘옒 留곹겕瑜 李몄“븯뿬 떊泥븯떆硫 맗땲떎. 臾대즺씠硫~ 떦씪 쑀뒪듃由쇱쓣 넻빐 깮以묎퀎맗땲떎. 

http://dcu.dile.or.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?menuId=MNU_0000000000000009&bbsId=BBSMSTR_000000000001&nttNo=3196

getImage.png